TRUYỆN HOT

1

Soán Đường

Lịch Sử • 66,386 lượt đọc

2

Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Lịch Sử • 60,396 lượt đọc

3

Thuỷ Hử Truyện

Lịch Sử • 56,330 lượt đọc

3

Tống Y

Lịch Sử • 40,554 lượt đọc

4

Thuận Minh

Lịch Sử • 38,379 lượt đọc

5

Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Lịch Sử • 28,877 lượt đọc

6

Đại Đường Tửu Đồ

Lịch Sử • 27,141 lượt đọc

7

Đại Quan Nhân

Lịch Sử • 23,625 lượt đọc

8

Đại Minh Vương Hầu

Lịch Sử • 22,461 lượt đọc

9

Dạ Thiên Tử

Lịch Sử • 18,554 lượt đọc

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN