TRUYỆN HOT

1

Soán Đường

Lịch Sử • 76,054 lượt đọc

2

Thuỷ Hử Truyện

Lịch Sử • 67,677 lượt đọc

3

Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Lịch Sử • 64,725 lượt đọc

3

Thuận Minh

Lịch Sử • 45,168 lượt đọc

4

Tống Y

Lịch Sử • 42,872 lượt đọc

5

Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Lịch Sử • 34,000 lượt đọc

6

Đại Đường Tửu Đồ

Lịch Sử • 28,885 lượt đọc

7

Đại Quan Nhân

Lịch Sử • 25,713 lượt đọc

8

Đại Minh Vương Hầu

Lịch Sử • 24,386 lượt đọc

9

Trí Tuệ Đại Tống

Lịch Sử • 23,231 lượt đọc

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN