Cổ Đại

Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt

Ngôn Tình

Tuần Thảo

79 Chương

7,652 lượt đọc

Thiển Hạ Vi Lương

Ngôn Tình

Chích Hữu Ngư Tri

77 Chương

6,857 lượt đọc

Diễm Phu Nhân

Ngôn Tình

Thiên Ái Mạch Sinh Nhân

114 Chương

3,816 lượt đọc

Vương Phi Bướng Bỉnh

Xuyên Không

Hồng Trần Nguyệt Nga

22 Chương

2,977 lượt đọc

Dụ Lang

Ngôn Tình

Minh Nguyệt Đang

46 Chương

1,135 lượt đọc

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Ngôn Tình

Ý Thiên Trọng

70 Chương

3,740 lượt đọc

Công Chúa Tha Mạng

Truyện Teen

Phượng Khi Vũ

97 Chương

273 lượt đọc

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Ngôn Tình

Phong Hà Du Nguyệt

90 Chương

738 lượt đọc

Độc Nhất Phu Nhân Tâm

Ngôn Tình

Phong Hà Du Nguyệt

119 Chương

1,492 lượt đọc

Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Ngôn Tình

Lưu Tố Tố

14 Chương

365 lượt đọc

Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Ngôn Tình

Mê Hoặc Giang Sơn

37 Chương

68 lượt đọc

Thị Phi

Ngôn Tình

Độc Cô Cầu Yêu

11 Chương

21 lượt đọc

Nhiếp Hồn Vương Phi

Ngôn Tình

Vân Khinh Nhiễm Nhiễm

13 Chương

190 lượt đọc

Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi

Ngôn Tình

Mạt Cẩm

152 Chương

4,170 lượt đọc

[Xuyên Không] Cái Gì! Quý Phi Đáng Yêu?

Truyện Teen

vũ thần

35 Chương

505 lượt đọc