Lệ Thiếu, Tôi Chờ Kế Thừa Tài Sản Của Anh

Chương 570: Giảm 9,8%, đó là giới hạn tôi có thể chấp nhận được.

/610/610