Thiếu Tướng Đại Nhân, Khẽ Cưng Chiều

Chương 1521- Người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc.

/1526/1526